top of page

Privacy

Dit privacy statement geldt voor alle onderdelen welke vallen onder Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid:

 • De locaties van Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid

 • Nekcentrum - Expertisecentrum RevaVitaal

 • Expertisecentrum Sport + Revalidatie De Wedert

 • Expertisecentrum Lies + Buikwandpijn

 • Expertisecentrum Oncologie

 • Q-Axis, arbeid en preventie

Dit is het Privacy Statement van Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid. Om u goede zorg te bieden, verwerkt Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid uw persoonsgegevens.

Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels. Waar Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid staat betreft dit alle onderdelen van Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid.

Waarom heeft Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid een Privacy Statement?

We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, zorgverzekeringsnummer en BSN.  Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres, welke we anonimiseren. Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Van wie verwerkt Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid persoonsgegevens?
Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer cliënten van Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid. Ook verwerken we persoonsgegevens van artsen, partijen waar we mee samen werken, contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of business partners van Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid.

Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid omgaat met hun persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn alle onderdelen welke vallen onder Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid, waarvan het kantoor gevestigd is op Escudohof 2 te Dommelen

Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid beslist formeel-juridisch of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Waarvoor gebruikt Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid uw persoonsgegevens?
Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

 • uw toestemming;

 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;

 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;

 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid; en

 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid, waarbij uw belang niet prevaleert.
   

Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten: Goede zorgverlening

Aanmelding en intake
In het kader van goede zorgverlening registreren wij uw naam en adresgegevens, uw contactgegevens en alle informatie van verwijzer (zoals bijvoorbeeld een huisarts)  die ons in staat stelt de juiste en veilige zorg te bieden. Ook vragen wij uw legitimatiebewijs. We maken in principe nooit een kopie zonder uw toestemming, of we  noteren het type document (paspoort, rijbewijs, vreemdelingendocument, identiteitskaart) waarmee u zich heeft geïdentificeerd en nummer. Ook noteren we uw BSN. Uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres gebruiken wij niet alleen om afspraken voor de intake of behandeling te kunnen maken. Deze gebruiken wij ook om u toegang te verlenen tot de cliëntenportaal van Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid, waardoor u vragenlijsten (klinimetrie) kunt invullen. De gegevens van de vragenlijsten worden door de betrokken behandelaars geanalyseerd. Hierdoor krijgen wij nog meer zicht op uw klachten en ondersteunt het ons bij het stellen van de indicatie voor fysiotherapie of multidisciplinaire behandeling.

Vervolgens vragen wij u uiteenlopende informatie over uw klachten waarvoor u verwezen bent, medicijngebruik, beroep, levensstijl (roken, alcohol- en drugsgebruik), eerder gevolgde behandelingen, uw activiteiten  etc. Dit noemen we de anamnese en valt onder uw intake afspraken. Dit doen we om tot een goede diagnose te komen, een goede inschatting te maken van de beste behandeling (bij ons of elders), de risico’s en de verwachtingen. Alle zorgverleners die direct betrokken zijn bij uw behandeling, hebben toegang tot deze gegevens. Indien u geen bezwaar maakt, sturen wij uw verwijzer een brief met de uitgevoerde behandelingen en/of advies voor verdere zorgverlening. Als uw verwijzer niet uw huisarts is, sturen wij uw huisarts in bepaalde gevallen een kopie van de brief. Deze informatie wordt via beveiligde e-mailsystemen gecommuniceerd, per post verstuurd of op papier aan u meegegeven.

Het elektronische patiëntendossier (EPD)
Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid gebruikt het elektronische patiëntendossier (EPD) Spot On Medics (SOM). Een EPD is een softwaretoepassing waarbij uw persoons en bijzondere gegevens in digitale vorm bewaard en beschikbaar gemaakt worden. Het doel van een EPD is het huidige zorgproces rondom u te ondersteunen. Daarnaast ondersteunt het Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid in de werkprocessen, planning, communicatie, dossiervorming en financiën. De gegevens zijn beschikbaar voor uw behandelaren van Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid, de ondersteunde medewerkers, zoals de medewerkers van de administratie/planning, de financiële administratie en kwaliteitsmanager. Met de ondersteunende medewerkers heeft Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid een arbeidsovereenkomst afgesloten waarin een verklaring is opgenomen met betrekking tot medisch beroepsgeheim. Met SOM heeft Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid een verwerkersovereenkomst afgesloten, welke uw privacy waarborgt. SOM voldoet aan de belangrijke standaard voor informatiebeveiliging en heeft zowel de ISO/ICE27001 als de NEN7510 behaald.

Toestemming en informed consent
Soms kan het nodig zijn om medische- en persoonsgegevens op te vragen aan derden, te verstrekken aan derden of telefonisch met derden te overleggen. Bij derden kunt u denken aan uw eerdere behandelaars en/of uw verwijzer. Dit ten einde een goede uitvoering van uw intake en behandeling te bewerkstelligen.

Tijdens de intake of vooraf middels het cliëntportaal vragen we u bewust actief toestemming te verlenen aan Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid tot het digitaal/schriftelijk verstrekken en opvragen van medische- en persoonsgegevens. Ook verleent u toestemming voor telefonisch overleg.

De Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid medewerker kan slechts ter zake doende (para-) medische gegevens verstrekken aan en opvragen bij uw eerdere betrokken behandelaars. Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid vertrekt zonder uw toestemming geen medische of persoonsgegevens aan uw toekomstige behandelaars (buiten Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid), personen die werkzaam zijn voor instanties als UWV, schadeletselbedrijven, uw gemeente.

Met het mondeling of schriftelijk akkoord gaan bevestigt u tevens dat u voldoende geïnformeerd bent over de uitkomst van de  intake en behandelplan, alsmede de te volgen behandelingen. Tevens geeft u daarmee aan dat u de informatie begrijpt en u in gelegenheid bent geweest vragen te stellen.  U geeft ermee toestemming om de behandeling bij Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid uit te voeren. Uw deelname is geheel vrijwillig, u kunt deze op ieder moment intrekken zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven.

Declaratie naar zorgverzekeraar
Voor een correcte declaratie van behandelingen bij uw zorgverzekering hebben wij uw BSN en polisnummer nodig. Onze administratieve medewerkers controleren uw NAW-gegevens, de eventuele verwijzing, en de registratie van uitgevoerde behandelingen en sturen de declaraties naar uw zorgverzekering.

Als een zorgverzekeraar de juistheid en rechtmatigheid van declaraties wil onderzoeken en dit niet lukt op anonieme wijze of met uw toestemming, dan mag de medische adviseur van de verzekeraar  aan de hand van een zorgvuldige procedure uw dossier inzien. Hierbij zijn zij verplicht te werken volgens het protocol materiele controle van Zorgverzekeraars Nederland.

Indien u niet of niet afdoende verzekerd bent voor fysiotherapie, komen de kosten voor uw eigen rekening. U bent zelf verantwoordelijk voor het hebben van inzicht voor het wel of niet afdoende verzekerd zijn.

Meten van behandelresultaten (PROM’s) en ervaringen (Prems)
Wij vragen u om mee te doen met digitale onderzoeken waarmee we effect van de behandeling meten (PROM’s) en uw ervaringen (Prems; Patiëntervaringsonderzoek d.m.v. klanttevredeneheidenquete). Uw gegevens zijn niet herleidbaar. Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid laat deze metingen uitvoeren door Qualiview. Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid heeft een verwerkersovereenkomst met deze partij die uw privacy waarborgd.

Resultaten van de Proms en Prems kunnen ook gebruikt worden om landelijk uitkomsten te vergelijken. Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid verstrekt altijd alleen totaalresultaten, waarbij uw gegevens niet herleidbaar zijn.

Wetenschappelijk onderzoek
Wij vragen u vooraf toestemming om uw gegevens te gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek naar onze behandelresultaten. Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid verricht wetenschappelijk onderzoek om onze resultaten, zowel op korte als op lange termijn te kunnen beoordelen, maar ook om onze programma’s en behandeling verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Anonimisering wordt bewerkstelligd door uw gegevens zodanig te verwerken dat er geen enkele mogelijkheid is tot identificatie van de betrokkenen. Gegevens die voor onze resultaatmetingen gebruikt worden zijn de uitkomsten van de klinimetriemetingen.

Uw gegevens kunnen niet zonder uw toestemming voor wetenschappelijk onderzoek of kwaliteitsdoelen worden gebruikt. Toestemming van u is hiervoor nodig. Bij de intake of via het cliëntdossier kunt u aangeven of u er wel of geen bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek of kwaliteitsdoelen worden gebruikt

Interne en externe kwaliteitscontrole
Onze praktijk wordt jaarlijks bezocht door een externe auditor die controleert of we aan de kwaliteitseisen van het HCA audit en Keurmerk Fysiotherapie voldoen. Inzage in patiëntdossiers maakt deel uit van deze kwaliteitsaudit. De auditoren hebben een beroepsgeheim.

Klachten en geschillen
Bij het indienen van een klacht bij de klachtenfunctionaris wordt u gevraagd uw klacht zo goed mogelijk te omschrijven. Tevens wordt u gevraagd uw naam, adres- en contactgegevens te noteren. Dit ten einde dat de klachtenfunctionaris met u in contact kan treden.

De klachtenfunctionaris is verplicht tot geheimhouding en waarborgt uw privacy. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld waarbij de klachtenfunctionaris zich onpartijdig opstelt. Jaarlijks vindt registratie en rapportage over de klachten plaats. Dit gebeurt zonder vermelding van uw persoonlijke gegevens. Voor de afhandeling van klachten of geschillen kan het nodig zijn dat de klachtenfunctionaris van Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid of de geschillencommissie een afschrift van uw dossier met relevante informatie krijgt. Hiervoor vraagt de klachtenfunctionaris of de externe geschillencommissie eerst uw specifieke, schriftelijke toestemming.

Incidenten, calamiteiten en bijzondere situaties
Voor een systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg is het van belang om onbedoelde gebeurtenissen tijdens het zorgproces, die tot schade aan de patiënt hebben geleid of zouden kunnen leiden (‘incidenten’), te melden en te analyseren.

De gegevens in het meldsysteem zijn niet openbaar, ook niet voor de patiënt. De gegevens kunnen alleen gebruikt worden door de personen die het incident behandelen. Het rapport van de bevindingen is voor intern gebruik; de patiënt krijgt geen kopie en heeft geen recht op inzage in dit rapport. U wordt wel geïnformeerd over het incident en de melding daarvan, dit wordt ook vastgelegd in uw dossier.

Ernstige calamiteiten zijn wij verplicht te melden bij Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd, hiervoor vragen wij geen toestemming. Bij mogelijke uitbraak van infectieziekten zijn wij verplicht uw gegevens door te geven aan de GGD.

Bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling zijn wij eveneens verplicht deze te melden.

Wettelijk verplichtingen


Soms zijn we verplicht om uw  persoonsgegevens aan derden te verstrekken. U moet hierbij denken aan de NZa, politie en justitie, de FIOD-ECD. We controleren dan eerst het doel en controleren of deze aan de wet gestelde eisen voldoet.

Marketing en communicatie
Op onze Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid websites maken we gebruik van functionele cookies van Google analytics, Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify, Soundcloud, TikTok en Qualiview. We hebben ip-adressen ge-anonimiseerd en hebben een bewerkersovereenkomst met deze partijen. Er wordt geen informatie met Google gedeeld.

Voor verwijzers is er een verwijssysteem, zorgdomein, waarvan de gegevens digitaal worden bewaard in uw dossier.

Ditzelfde geldt voor het intakeformulier wat door u ingevuld kan worden.

Hoe gaat Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid met uw persoonsgegevens om?
Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om. Hiervoor heeft Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid een beleidsdocument opgesteld.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens
De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag

0900-2001201

Veilig
Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid passende technische en organisatorische maatregelen. Het elektronische patiëntendossier SOM voldoet aan de belangrijke standaard voor informatiebeveiliging en is zowel de ISO/ICE27001 als de NEN7510 gecertificeerd. De computers van Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid zijn alleen toegankelijk met een persoonlijk wachtwoord. Dit wachtwoord is alleen bij de medewerker zelf bekend en bevat een 2-wegs autorisatie. Het wachtwoord wijzigt periodiek, om de paar minuten. Tevens zit op de computers een extra schermbeveiliging.

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben.

Onze elektronische zorgsystemen, waarin uw medische gegevens staan, zijn op verschillende wijze beveiligd met o.a. toegangsbeperkingen, logging, etc. Wij werken met systemen en partijen die voldoen aan de eisen van de NEN7510/ISO 27001. Ook zorgen we voor maatregelen tegen verlies van gegevens zoals backups, tegen brand en verlies of diefstal.

Andere voorbeelden:

 • Papieren dossiers worden opgeslagen in afgesloten kasten.

 • Voor medewerkers en ingehuurde derden hebben we een gedragscode opgesteld.

 • Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid wordt periodiek onderworpen aan privacy en security audits

 • Medewerkers bevatten voldoende kennis in het voorkomen van beveiligingsincidenten en gebruik van de meldcode datalekken in het geval er ondanks alle maatregelen toch misbruik is gemaakt van uw gegevens.

 • Waar het kan wordt gebruik gemaakt van uitwisselingssystemen, versleuteld e-mailverkeer en speciale beveiligde apps zoals Siilo.
   

Melden van incidenten
Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Vertrouwelijk
We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit ook eveneens voor derden die door Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoelang bewaren we uw gegevens?
Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Verstrekken aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleent Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid haar medewerking.

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie
Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte.

Persoonlijk contact met Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid
Veel contacten tussen u Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid verlopen telefonisch, via formulieren,  e-mail en mogelijk soms via social media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Op verschillende manieren contact
Steeds vaker hebben cliënten/patiënten via e-mail, Social media (Facebook, LinkedIn, Instagram, Spotify, Soundcloud, TikTok) of via www.vanhoofctg.nl contact met Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid. Ook sms en chatten wordt ingezet, bijvoorbeeld Whatsapp. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Bellen met Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid
Als u ons belt of wij u bellen kunnen we het telefoongesprek opnemen. Dat doen we om onze medewerkers te kunnen trainen, coachen en beoordelen en om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren zodat we u beter van dienst kunnen zijn.

Bezoek aan de websites van Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid
Als u onze website bezoekt, registeren we uw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder leest u waarvoor we deze gegevens gebruiken.

Wat doen we met uw IP-adres?
Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid houdt IP-adressen bij om u te behoeden voor internetfraude. De IP-adressen zijn geanonimiseerd.

Wat doen we met uw bezoekgegevens?
Op de websites van Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door de websites Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag, voor fraudebestrijding en om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Deze gegevens zijn anoniem en dus niet te herleiden naar een individu.

Welke cookies gebruiken we?
We hebben een opsomming gemaakt van de cookies die geplaatst worden op uw computer:

 • com

 • vanhoofctg.nl
   

Wat doen we met cookies?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” van Google op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke. We gebruiken deze cookies voor het verbeteren van onze website, om zo een betere gebruikservaring te kunnen bieden.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Wat zijn uw rechten?
Wanneer Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken
Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

Inzage in uw gegevens
Bent u cliënt van Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen. U kunt bij uw behandelaar of locatiemanager de werkwijze hiervan opvragen.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt. Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt. Wanneer wij inhoudelijk niet eens zijn met de correctie, bieden wij u de mogelijkheid om een verklaring toe te voegen aan uw medisch dossier.

Recht op beperking van de verwerking
Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid onrechtmatig is.

Recht van bezwaar
Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Recht op dataportabiliteit
Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machine leesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via uw behandelaar of locatiemanager. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek. Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken. Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Over dit privacy statement
Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 28 maart 2019. De meest recente versie vindt u altijd op www.vanhoofctg.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op:

Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid, t.a.v. klachtenfunctionaris

Escudohof 2

5551 DD Dommelen

Tel.nr: 040-2043756

info@vanhoofctg.nl

Innovatief

Expertisecentra

Voor elke klacht een topspecialist

Excellent in zorg

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White LinkedIn Icon
 • White Youtube Icoon

Multidisciplinaire zorg

bottom of page